AK-400

AK-400 สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักที่จะปรับปรุง AK-74 ให้ทันสมัย โดยมีมิติใกล้เคียงกันเพื่อให้ง่ายต่อการผลิตและตามความต้องการของกองทัพเอง และเพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดข้างต้น ตัวปืนยังใช้ระบบการทำงานของ Kalashnikov และยังใช้เทคโนโลยีของโรงงานผลิตได้ เป็นงานหนักที่จะทำให้สำเร็จได้ ตั้งแต่เริ่มทำ AK-400 เป็นต้นมา อีกทีมที่ทำควบคู่กันมาได้ออกแบบส่วนประกอบที่มีความทันสมัยให้กับปลย.นี้ และได้เสนอชุดปรับปรุงตัวปืนเดิมในชื่อ 200 Series ตั้งแต่ในโรงงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนแนวคิดนี้และกำลังพัฒนา(ขนาด 5.45×39

Read more