จาก AR-18 สู่ SAR 80 ,SA80/L58 และ Howa Type 86

จาก AR-18 สู่ SAR 80 ,SA80/L58 และ Howa Type 86 สิงคโปร์ปัญหาในการผลิต M16S1 นั้นยิ่งเป็นโจทย์ให้สิงคโปร์ได้พิจรนาถึงอาวุธที่เหมาะสมและมีรูปแบบในการผลิตที่สามารถผลิตง่าย ได้โดยกระทบต่องบประมาณของประเทศน้อยที่สุด ในช่วงปี1976 ทางรัฐบาลได้พิจรนาในการออกแบบและผลิตอาวุธปืนแบบใหม่งานนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้มอบหน้าที่แก่ Sterling Armaments Company

Read more