นางไม้แห่งเกาะEuboia

KOMBE (Combe) เป็นนางไม้แห่งเกาะ Euboia (ตอนกลางของกรีซ) ซึ่งเป็นมารดาของ Euboian Korybantes (Corybantes) ทั้งเจ็ดโดย Sokos (Socus) เครดิตฟรี Kombe อาจจะเป็นคนเดียวกับMystisและMakrisพยาบาล –Euboian ของพระเจ้าทารก Dionysos Korybantes บางครั้งถูกอธิบายว่าเป็นผู้ปกป้องของเขา

Read more