AK-12 AK-200 Derivative

AK-12 AK-200 Derivative อีกหนึ่งในปืนเล็กยาวทรง AK ที่ออกแบบมาตามความต้องการที่จะให้มีความง่ายต่อการใช้งาน เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน มีความน่าเชื่อถือของตัวปืน และมีราคาถูกในการผลิตจำนวนมาก ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าปืนเล็กยาวทรง AK มีคุณสมบัติข้างต้นอยู่แล้ว แต่จากการที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นปืนทรงนี้จึงมีการพัฒนาในรุ่นต่อๆมา เช่น AK-74 ใช้กระสุนขนาดเล็กและมีความเร็วสูง และ AK-100 Series ที่ใช้โพลิเมอร์มาเป็นส่วนประกอบของปืนและใช้ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

Read more