อาวุธของต่างประเทศ

อาวุธของต่างประเทศ
ในเวปไซด์เกี่ยวกับอาวุธของต่างประเทศ ในบางครั้งเราจะเจอ การเขียนถึงกระสุนขนาด 7.62 โดยที่ใช้คำต่อท้ายเพื่อบ่งชี้ชนิดของกระสุน หลักจะมี 3 อย่างที่พบเห็นกันคือ
7.62 Russian
7.62 Soviet
7.62 NATO
7.62 Russian คือกระสุนขนาด 7.62×54mmR มันถูกคิดค้นในปี 1891 ซึ่งยังอยู่ในยุคของ จักรวรรดิ์รัสเซีย หรือ Russian Empire เป็นกระสุนแบบมีขอบจานท้ายหรือ Rim

เครดิตฟรี

7.62 Soviet คือกระสุนขนาด 7.62×39mm มันถูกคิดค้นในปี 1944 ซึ่งเป็นยุคของสหภาพโซเวียต และก็มีชื่อเรียนตามแบบอเมริกันว่า .30 Russian Short
7.62 NATO ก็คือกระสุนขนาด 7.62×51mm NATO ซึ่งเป็นกระสุนขของฝ่ายตะวันตกที่เรารู้จักกันดีถูฏคิดค้นในปี 1954 ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากกระสุน .308 Winchester

สล็อต

ในส่วนของกระสุน รัสเซีย-โซเวียต ขนาด 7.62 นั้นมีที่มาจากระบบการวัดแบบรัสเซีย ในยุดก่อนที่จะมาใช้ระบบ Metric (Obsolete Russian units of measurement ) ซึ่งมีการใช้ในยุคจักรวรรดิ์รัสเซีย ซึ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระสุนถูกคัดเลือกนั้นคือ กระสุนขนาด 3 Line หรือ “Трехлинейный патрон образца 1891 года” – (Three-line cartridge model of 1891)

สล็อตออนไลน์

1Line หรือ ли́ния ( liniya ) โดย 1 line มีขนาดความยาวในระบบ Metric เท่ากับ 2.54 mm มีความยาวในระบบ อังกฤษ คือ 1/10 นิ้ว ซึ่ีง 3 Line ก็เท่ากับ7.62 mm. ในระบบอังกฤษจะมีค่าเท่ากับ 0.3 นิ้ว นั้นเอง

ทั้งนี้ระบบการวัดของจักรวรรดิ์รัสเซีย นั้นอ้างอิ้งมาจากระบบอังกฤษ ในรัชสมัยของ ปีเตอร์มหาราช ในศตวรรษที่ 18

jumboslot

ซึ่ง 1 дюйм (dyuim) ก็คือ 1 inch หรือ 1 นิ้วนั้นเอง แต่แตกต่างกับระบบอังกฤษ จะใช้การแบ่งเป็นฐาน2- 4 -8-16 -32-64 ใน ระบบของรัสเซียจะใช้ระบบ Cyrillic numerals (0-9)หรือ ฐานของการแบ่งสัดส่วนจึงเป็น10-100 โดยใช้ตัวเลขฮินดู-อารบิค (Hindu–Arabic numeral system)
то́чка ( tochka) point = 1⁄100 inch
ли́ния (liniya ) line = 1⁄10 inch
дюйм (dyuim) inch = 1 inch
вершо́к (vershok) tip, top = 1 3⁄4 in
пядь, че́тверть (piad, chetvert )palm, quarter = 7 in
фут (fut) foot = 1 ft
арши́н (arshin) yard = 2 1⁄3 ft
саже́нь, са́жень (sazhen)fathom = 7 ft
верста́ (versta)turn = 3,500 ft
ми́ля (milya) mile= 24,500 ft

slot